NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ DẤU HIỆU SỬ DỤNG CẢM BIẾN KINECT

Võ Hồng Khanh, Phạm Nguyên KhangDOI: 10.15625/vap.2017.00082

Abstract


Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp nhận dạng ngôn ngữ dấu hiệu tiếng Việt (dành cho người khiếm thính) sử dụng cảm biến Kinect và máy học véctơ hỗ trợ. Dữ liệu thu được từ cảm biến Kinect được trích đặc trưng và sử dụng để huấn luyện bộ nhận dạng dùng mô hình máy học véctơ hỗ trợ. Chúng tôi đề xuất 6 phương pháp biểu diễn đặc trưng của các từ trong ngôn ngữ dấu hiệu dựa trên sự kết hợp giữa 3 phương pháp biểu diễn quỹ đạo bàn tay và 2 phương pháp biểu diễn hình dáng của bàn tay với đặc trưng GIST và HOG. Các thực nghiệm được thực hiện trên tập dữ liệu gồm 50 từ thuộc 6 chủ đề khác nhau, với tổng cộng là 2,400 mẫu dữ liệu. Kết quả cho thấy hệ thống nhận dạng đạt kết quả 99.46%.

Keywords


Người khiếm thính, Ngôn ngữ dấu hiệu, Nhận dạng ngôn ngữ dấu hiệu, camera Kinect, GIST, HOGCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn