NHẬN DẠNG PHƯƠNG NGỮ TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP CNN

Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc HưngDOI: 10.15625/vap.2017.00084

Abstract


Bài báo này trình bày phương pháp nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng mạng nơron tích chập CNN. Các nghiên cứu hiện nay về nhận dạng phương ngữ tiếng Việt mới sử dụng các phương pháp học máy truyền thống như K láng giềng gần nhất KNN, cây quyết định, máy hỗ trợ véctơ SVM. Nghiên cứu này bước đầu áp dụng phương pháp mạng nơron học sâu vào bài toán này. Quá trình trích chọn tham số đã biểu diễn âm thanh tiếng nói ở dạng phổ spectrogram. Kiến trúc mạng được chọn lựa thử nghiệm là mạng nơron tích chập CNN. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp này đã đạt kết quả vượt trội so với các phương pháp học máy truyền thống.

Keywords


Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt, mạng nơron học sâu, phổ tiếng nói spectrogram, mạng nơron tích chập CNNCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn