NỘI SUY DỰA TRÊN TRỌNG SỐ KHOẢNG CÁCH NGỮ NGHĨA KẾT HỢP TỐI ƯU BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI SỐ GIA TỬ

Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như LânDOI: 10.15625/vap.2017.00086

Abstract


Khi giải bài toán suy luận xấp xỉ được cho bởi hệ luật ngôn ngữ (LRBS - Linguistic Rule Base System) theo tiếp cận đại số gia tử (HA - Hedge Algebras), ta có thể thực hiện bằng một phương pháp nội suy nào đó. Phương pháp nội suy cần phải đảm bảo tính đúng đắn về mối quan hệ biến thiên giữa đầu ra với các đầu vào. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về một đề xuất phương pháp nội suy đảm bảo tính đúng đắn nói trên. Đó là nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa của các giá trị ngữ nghĩa đầu vào đối với giá trị ngữ nghĩa của các hạng từ trong mệnh đề điều kiện của luật. Trong vector giá trị ngữ nghĩa đầu vào, với mỗi thành phần ta xác định trọng số khoảng cách của nó tới giá trị ngữ nghĩa của hạng từ ngôn ngữ tương ứng xuất hiện trong luật. Giá trị trọng số khoảng cách này được sử dụng để kết nhập thành giá trị đầu ra. Với đề xuất này, chúng tôi đã tiến hành thiết kế bộ điều khiển đại số gia tử cho đối tượng là lò điện trở. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng giải thuật di truyền (GA - Genetic Algorithm) để tối ưu các tham số tính mờ của bộ điều khiển. Các kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển làm việc tốt theo các yêu cầu chỉ tiêu về điều khiển.

Keywords


Đại số gia tử, suy luận xấp xỉ, nội suy tuyến tính, giải thuật di truyền, điều khiển mờCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn