CHUYỂN ĐỔI BIỂU ĐỒ LỚP UML SANG OWL ONTOLOGY

Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang, Hoàng Hữu MạnhDOI: 10.15625/vap.2017.0009

Abstract


Để biểu diễn tri thức, OWL ontology nổi lên như một ngôn ngữ để mô hình hóa khái niệm các hệ thống thông tin phức tạp. Nhiều hệ thống cũ trước đây được xây dựng dựa trên biểu đồ lớp UML, vì thế việc nâng cấp và chuyển đổi các biểu đồ lớp UML sang ontology nhằm sử dụng lại các hệ thống cũ, giúp giảm chi phí là thực sự cần thiết. Đã có nhiều nghiên cứu nhằm thực hiện việc chuyển đổi từ các mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm sang ontology. Trên cơ sở kế thừa các phương pháp chuyển đổi mô hình ER sang OWL ontology, bài báo này tập trung vào việc đề xuất xây dựng một phương pháp chuyển đổi biểu đồ lớp UML sang OWL ontology.

Keywords


Semantic Web, OWL ontology, mô hình dữ liệu mức khái niệm, biểu đồ lớp UMLCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn